مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

با توجه به اين كه عقل عذاب را نميپسندد، جهنيمان در قيامت حق قبول كردن يا نپذيرفتن عذاب را دارند؟

اصل عدل چيست و چرا عدل را از اصول دين ميدانيم؟

روح انسان مرد است يا زن؟

عقل در بدن انسان چون تاجر راه آخرت و اين دنيا بازار و عمر سرمايه آن ميباشد. لطفاً در باره اين جمله توضيح بدهيد.

به چه دليل با اين كه هاي هذه ضمير نيست، استثنا شده است، يعني اشباع و هذِهِ، هذِهي ميشود؟

با توجه به قضا و قدر الهي ما چه نقشي در زندگي خود داريم؟

چرا خداوند به افرادي استعدادهاي خاصي عنايت ميكند؟ آيا با عدل الهي سازگار است؟

چرا خداوند انسانها را آفريده است تا در اين دنيا عذاب بكشند؟

اگر عاقبت انسانها از قبل مقدّر شده، پس چطور خدا ميفرمايدعليهمالسلام اراده شما و دعاها مقدّرات الهي را تغيير ميدهد؟

اين كه خدا ميفرمايدعليهمالسلام هر كه را بخواهم به راه راست و هر كه را نخواهم به گمراهي ميكشانم، آيا منافات با عدالت و رحمانيت خداوند ندارد؟

چگونه با عدل و رحمت و كرم خدا سازگار است كسي را كه فرضاً پنجاه سال در دنيا زندگي كرده و به گناه پرداخته، اما گناهان متوجه خدا بوده، به شقاوت ابدي دچار كند؟

اگر ميگوييم از جزئيات برزخ و قيامت بي خبريم و جز كلياتي از آن چيزي در دست ما نيست، چگونه كتابي تحت عنوان سياحت غرب نگاشته ميشود؟

  1. 1164 از 4632