مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

وجود خداوند را براي كودكان چگونه توضيح دهيم؟

آيا در روز قيامت پرندگان هم محاكمه و مجازات مي شوند؟

زنده شدن مردگان در عالم برزخ به صورت جسماني است يا روحاني؟ در موقع پاسخ دادن به سؤال نكير و منكر چطور؟

آيا حيوانات در قيامت محشور مي شوند؟

وقتي حيوان درنده اي انسان را مي خورد و پاره هاي بدن انسان جزء بدن او مي شود طريقة حشر او چگونه است؟

آيا بهشت و جهنم داراي طبقه هاي خاصي است؟ آن ها را نام برده و توضيح دهيد؟

در مورد عالَم ذَر توضيح دهيد.

حوريان بهشتي كيستند؟ آيا حوري مرد هم داريم؟

در خصوص خليفه الله بودن انسان توضيح دهيد.

با توجه به اين كه خدا جسم نيست چگونه بر هر چيز احاطه دارد و با همة اشيا است؟

دليل اثبات ملكوت اعلي چيست؟ ملكوت اعلي چگونه مكاني است؟ آيا امكان عروج همة انسان ها به آن است؟

روح انسان پيش از آن كه به جسم دميده شود كجا است؟

  1. 1177 از 4632