مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

به كلمهء بر مي خوريم و سؤال پيش مي آيد كه وجه اللّه چيست ؟

آيا دو تا مرده را در يك قبر ميتوان دفن كنند و آيا نكير و منكر كه سراغ يكي ميآيد سراغ ديگري هم ميرود آيا صداي نكير و منكر را ميتوان شنيد يا ضبط كرد؟

ملاك امتياز انسان ها در عالم هستي ، نزد خداوند متعال چيست و شخص سيد با غير سيد چه تفاوتي دارند كه سيد به خاطر انتسابش عزيزتر باشد؟

بعضي از نويسندگان نوشته اند: شريعت صامت است، ما به حرفش مي آوريم: آيا اين نظر پايه و اساسي دارد يا بي اساس و پوچ است؟

تكامل زيستن انسان چگونه است؟ آيا انسان از نخستين روز هاي پيدايش به صورت فعلي بوده و ناگهان آفريده شده است يا خلقت او تدريجي است؟

مي گويند خدا از باب رحمت مرا آفريد. من مي خواستم آفريده شوم. چرا خدا مرا آفريد؟

چرا آدم را آدم و حوّا را حوّا ناميدهاند؟

بعد از مرگ آيا افراد خانواده همديگر را خواهند ديد؟

كسي كه ديگري را مسخره مي كند، در آن دنيا به چه شكل وارد خواهد شد؟

كسي كه تصادف مي كند و از دنيا مي رود، اين طور سوانح و حوادث با نظام اسباب و مسبّبات و سنن الهي و قضا و قدر و قدرت و مشيّت خداوند چه رابطه اي دارد؛ يعني آيا تضادف نكردن دست خود او است يا حكمت الهي چنين اقتضا مي كند؟

شهيد مطهري در كتاب عدل الهي در بحث فوائد شرور گفته : حقيقت اين است كه جهان تنها به همين جور كه هست، امكان وجود داشته است و هر جزء از اجزاي جهان نيز آفرينش معيّني دربارة آن امكان داشته است.

آ يا خداوند كه قدرت لم يزلي دارد و مطلق است، نمي توانست كاري كند كه اين امكان به صورت بهتري بشود؟

چرا دية زن نصف دية مرد است؟

  1. 1198 از 4632