مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

كلمة جبر و اختيار فكر بنده را به خود مشغول كرده است. نمي دانم ما در اعمالمان مجبوريم يا مختار؟ به چه دليل؟

واقعيت و حقيقت را معنا كنيد و لطفاً توضيح دهيد با هم چه فرقي دارند؟

آيا بهشت و جهنم مادي است و روي زمين قرار دارد؟

معاد جسماني است يا روحاني؟ اگر روحاني است، چرا خداوند ميفرمايد: ما قادريم حتّي سر انگشتانشان را درست كنيم؟ اگر جسماني است، تكليف كساني كه چندين نسل پيش بوده و دوباره از خاك آنها انسانهاي ديگري بهوجود آمدهاند چيست؟

فلسفة جبر و اختيار در كار آفرينش چيست؟

ملاك حسابرسي از كارهاي انسان در عالم آخرت چيست؟ به عقيدة اينجانب تنها در جهان آخرت حق الناس مورد حسابرسي خواهد بود و از حق الله و حقّ النفس سؤالي به عمل نخواهد آمد. همة اين ها به خاطر حق الناس واجب گرديده اند. پس در آخرت اگر كسي حق الناس به گردن نداشته باشد، نبايد مورد مؤاخذه قرار گيرد. آيا اين طرز فكر صحيح است؟

در مورد حركت جوهري توضيح مبسوط ارائه فرماييد.

منظور از بداء در مورد خداوند چيست؟ در اصول كافي جلد 1 بابي تحت همين عنوان آمده است.

آيا اين سخت بهشت زير ساية شمشيرها است از پيامبر است؟ اگر از پيامبر است، در مورد منظور پيامبر توضيح دهيد.

ايام فاطميه چه ايامي است؟

اقسام معاملات و خريد و فروش را از نظر حرام بودن بيان كنيد.

هدف از خلقت و آفرينش چيست؟

  1. 1200 از 4632