مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا خداوند ميل جنسي را آفريد و آن را بر انسان منع كرد، ولي ميل خوردن و آشاميدن را منع نكرد؟

اگر خدا عادل است، پس چرا نعمت هايش را به طورمساوي بين همه تقسيم نكرده است؟

چرا خداوند انسان هايي را به وجود آورده كه ظالم و گناهكار باشند؟

وجود جهان پس از مرگ را اثبات كنيد.

به چه علت خداوند با وجود اين كه مي دانست آدم اشتباه خواهد كرد، وي را خلق كرد و او را كامل ترين موجودات خود خواند و فرشتگان را مجبور به سجده كردن به آدم كرد؟

حيوانات اهلي يا وحشي بهشت و جهنم دارند ، با توجه به اين كه بيشعورند؟

بخيل را تعريف كنيد. چه اشخاصي را بخيل ميگويند؟

كادويي را ديگران به ما مي آورند، آيا مي شود به كسي داد؟

كساني هستند كه در شرايط خوب از جهت هوش، ثروت، خانواده و محيط زندگي مي كنند و ا فراد ديگر در شرايط نامطلوب، در حالي كه گروه اوّل با استفاده از آن امكانات به بهشت مي روند و گروه دوم به دوزخ. عدل الهي در اين مورد چگونه مي تواند باشد؟

عدل خدادر مورد بچه هاي بيمار مادر زادي كه چندين سال در اين دنيا درد مي كشند چيست؟

چرا حق انسان ها (عدالت)هميشه به درستي ادا نمي شود و انسان ها با هم برابري نمي كنند؟

عدل خداوند در اين دنيا و آخرت به چه شكل بوده است؟

  1. 1220 از 4632