مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا اين درست است كه كسي بخواهد براي اجراي عدالت، دنبال به دست آوردن مقام و قدرت باشد؟

چرا در عبارت بسم اللّه الرحمن الرحيم فقط از نام اللّه استفاده شده است؟

در نامة قبل، در پرسش 11478 شما اين گونه برداشت كردهايد كه من گفتهام: من به فكر مرگ و رفتن به دنياي آخرت هستم... و از طرف ديگر وقتي به اين مسأله فكر ميكنم، فكر ميكنم باعث زياد شدن عمر ميشود؟! منظور من اين بود كه مرگ را دوست دارم نه عمر طولاني را، در صورتي كه ميدانم اعمالم خوب نيست؟

نامهاي ديگر قيامت كه در قرآن ذكر شده، كدامند؟

آيا درست است كه ميگويند. بچهها و ديوانهها در قيامت سرگردان هستند؟ توضيح دهيد.

چرا جهنم هفت درب، ولي بهشت هشت درب دارد؟

انسان تا چه حدي به راز و نياز با خداوند متعال، نيازمند است؟

راز آفرينش زن و مرد در كنار يكديگر چيست؟

اختيار انسان و علم و اراده الهي، چه رابطهاي با هم دارند؟

آيا انسانها در قيامت به رابطه دين و مذهب خود مورد بازخواست قرار ميگيرند؟

الف) آيا اموري همچون جن و پري حقيقت دارند؟ ب) آيا آنها نيز مانند انسان روز قيامت مورد بازخواست قرار ميگيرند؟ ج) آيا آنها عالم ديگري براي خود دارند و دين و مذهب داشته و مانند ما زندگي ميكنند؟

خداوند متعال چرا نوزاد را از همان بدو تولد ناتوان و ضعيف ميآفريند؟ به عبارتي ديگر، چرا نوزاد از بدو تولدش قوي و نيرومند به دنيا نميآيد تا بتواند از همان ابتداي زندگي با استقامت روي پاهايش بايستد؟

  1. 1236 از 4632