مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

مؤاخذه شدن در آخرت چگونه است؟

در سوره مباركه انبيا، آية 101ـ103 از كساني ياد شده كه از آتش جهنم، دورند و فزع بزرگ قيامت، آنان را محزون نخواهد نمود; همچنين در سوره مباركة مريم، آية 71 آمده است كه هيچ يك از شما باقي نميماند، جز آن كه بر دوزخ وارد شود و اين حكم پروردگار تو است. لطفاً دربارة اين دو آيه، توضيح بيشتري دهيد و بگوييد چگونه امكانپذير است كه افرادي از آتش جهنم دور باشند، در صورتي حكم پروردگار، مبني بر ورود به دوزخ، حتمي است؟

آيا زدن فرزندان از طرف پدر و مادر در قيامت قصاص دارد؟ آيا آيهاي در قرآن در اين مورد وجود دارد؟

روشن است نظام آفرينش يك نظام قانونمند است; مثلاً بلاياي طبيعي مانند سيل، زلزله و... يا رخدادهاي روزانه معلول يك سري پيشنيازها هستند كه بدون دليل به وجود نميآيند. آيا ارادة خداوند در اين مسير چگونه تحقق مييابد. مثلاً اگر زلزلهاي اتفاق بيافتد معلول قوانين طبيعي است يا ارادة خداوند؟

مراحل داخل شدن به بهشت در آخرت را بيان كنيد؟

دربارة عالم ذرّ توضيح دهيد. آيا حالتهاي ناسازگاري كه در برخي افراد ديده ميشود، ناشي از رابطة قهرآميزآنان در عالم ذر است؟

منظور از لقأ اللّه و فنأ اللّه را توضيح دهيد.

چه آيهاي در سورة مباركة مائده است كه الگوي آن هم در دنيا و هم در آخرت است؟

طريقه حسابرسي به اعمال چگونه است؟ آيا بديها و خوبيها را از بين ميبرند و بالعكس؟ اگر كسي كارهاي بد و خوبش مساوي باشد تكليفش چيست؟ اگر كسي به جهنم برود براي هميشه در آن باقي خواهد ماند؟

آيا نام تمام پرندگان در قرآن ذكر شده است؟ و آيا خداوند در قرآن به نام پرندهاي قسم خورده است؟

آيا كساني كه مردهاند روز قيامت زنده ميشوند؟

آيا براي حيوانات و گياهان، جهان آخرت وجود دارد؟

  1. 1238 از 4632