مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

سخن چين چگونه وارد صحراي محشر ميشود؟

انسانها در روز قيامت، با چه شرايط سني و شكل ظاهري حاضر شده و چگونه وارد بهشت و جهنم ميشوند؟

آيا در بهشت كارهاي روزمرهاي كه ما انجام ميدهيم وجود دارد؟

بعد از اين كه انسانهاي خوب در قيامت به پاداش خود، و انسانهاي بد به عذابشان رسيدند; زندگي آنان بعد از آن چگونه خواهد بود؟ آيا زندگي آن دنيا مثل همين دنيا خواهد بود؟

ما نبايد در برابر غير خدا سجده كنيم; پس چرا خداوند به فرشتگان و ابليس دستور داد به آدم سجده كنند؟

علت به وجود آمدن جهان خلقت چه بوده است؟

علت به وجود آمدن جهان خلقت چه بوده است؟

آيا اراده انسان، توسط خداوند متعال، قابل تغيير است، يعني فردي كه خود از پروردگار ميخواهد كه ارادة او را در زمينة عبادت و نزديكي به او زياد كند، با فرض بر اينكه، شخص بر اثر گناه بي اراده شده است، خداوند متعال، چگونه او را كمك ميكند و به راه راست هدايت مينمايد؟

اگر منظور خدا از آفرينش آدمغ آباد كردن كرة زمين بود، پس چرا ابتدا، جايگاه آدم، بهشت بوده است؟

يكي از اصول مذهب ما عدل است; يعني خدا عادل است و ظالم نيست، ما انسانها، كه خليفة خدا در روي زمين هستيم، چقدر ميتوانيم در زمينة عدالت كار كنيم؟ ملاك عدل و ظلم چيست؟ از كجا ميتوانيم تشخيص دهيم، كاري كه در جامعه انجام ميدهيم، عين عدالت است و همة افراد جامعه از آن بهرهمند شدهاند؟

خدا به هر كه بخواهد بدون حساب روزي ميدهد. (آل عمران، 27) لطفاً بفرماييد: 1. چه كساني مصداق اين آية شريفه هستند؟ 2. در حالي كه در صفات خداوند، هيچ عيب و نقصي نيست، آيا روزي فراوان دادن به برخي، و روزي ندادن به بعضي ديگر، چگونه با عدالت خداوند سازگار است؟

چرا روز قيامت نامهاي زيادي دارد، آيا دليل آن سخت بودن آن روز است؟ آيا اين سختي، براي همة انسان ها يكسان است؟

  1. 1246 از 4632