مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

سورة قيامت را تفسير كنيد؟

در آية 96، سورة يونس آمده: اِنَّ الَّذينَ حَقَّت عَلَيهِم كَلِمَتُ رَبِّكَ لا يُؤمِنون; آنان كه حكم عذاب الهي بر آنها حتمي است، ايمان نميآورند، آيا آية مذكور به اين معناست كه چون خداوند عذاب را در مورد ايشان قطعي كرده است، آنها از روي جبر نميتوانند، ايمان آورند؟ آيه ياد شده با عدل الهي چگونه توجيه ميشود؟

خداوند ميفرمايد: شما اراده نميكنيد، بلكه تنها خداست كه اراده ميكند. آيا اين با اختيار انسان مغايرت ندارد؟

در روز قيامت انسانهايي كه هزاران سال پيش مردهاند، چگونه زنده ميشوند، در حالي كه آثار زميني و قبر آنها نابود شده است؟

در مورد معاد جسماني توضيح دهيد; زيرا باور اين موضوع برايم دشوار است كه حتي سرانگشتان نيز روزي زنده ميشود؟

آيا توسل به ائمه ( با توحيد سازگاري دارد؟

چگونه ميشود كه خداوند از ابتدا بوده است؟

آيا عدالت خداوند فقط در حيطه پاداش و عذاب اخروي معني مييابد؟

علم خداوند به آينده چگونه ممكن است و اين چگونه با حكمت خدا در آفرينش جهان و انسان مغايرت پيدا نخواهد كرد؟

معاد چيست ؟

چرا خدا يكي را فقير و بيسواد و خشن و يكي را پولدار و باسواد و خوشگل و نتيجتاً خوب خلق ميكند؟

دلايل اثبات معاد از نظر عقل چيست؟

  1. 1265 از 4632