مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا علم خداوند ازلي است؟

تقدير چيست؟

آيا ميتواند بشري به كاملي و تكامل انسان در روي كرة زمين در ديگر نقاط جهان باشد؟

گويند خدا روزي رسان است يعني به همه به اندازة نيازشان روزي مي دهد. حتي آن كسي كه كاري نمي كند و تلاشي ندارد. آيا اين درست است؟ منظور از كار كردن به اين عنوان كه كار مستمر يا شخصي ندارد اما در همه احوال بيكار و بي تلاش نيست چون خيلي كارها و تلاشها اصلاً روزي آور نيست. آيا مي توان بر اين اصول توكل بر خدا كرد و پيش رفت كه او مي رساند! مثلاً تربيت انسانها و تعليم به آنها ممكن است هيچ وقت درآمد زا نباشد.

چطور خودمان را بشناسيم؟ (منظور از شناختن خويش چيست؟ كه اين شناخت منجر به شناخت خدا مي شود؟)

درمورد عالم برزخ مي خواهم بيشتر بدانم و آيا تا قيامت بايد افرادي كه مي ميرند در برزخ مي مانند و بلاتكليفند؟

تناسخ روح و عقايد مذاهب ديگر، در مورد آن چيست؟

در مورد ارتباط روح انسانها قبل از تولدشان توضيحاتي بدهيد؟

اينكه ما در جهان ديگر زندگيدائمي داريم و ديگر مرگي وجود ندارد پس ما باچه هدفي در آنجا زندگي خواهيم كرد؟

زندگي در جهان آخرت تا چه زماني ادامه دارد؟ آيا پايان دارد؟


آيا عالم برزخ براي همه يكسان است يا آنهاي كه زودتر مردهاند بيشتر از آنهايي كه ديرتر مردهاند در برزخ ميمانند؟

من هميشه از خود مي پرسم در جهان آخرت وقتي مثلا به بهشت رفتيم و همة مراحل ترقي را طي كرديم آخر چه ميشود؟ چون حيات دائمي است؟ يعني پس از رسيدن كامل انسان به كمال چه راهي پيش پاي او گذاشته مي شود و نهايت او چيست؟

  1. 1267 از 4632