مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در مورد كيفيت شيطان كه چگونه است كه مي توانددر يك ساعت واحد در چندين هزار نفر راه يابد ؟ ياران شيطان آيافرشتگاني بودند كه شيطان سرگروه آنها بود؟

خداوند كه عالم به همه خفيات است يقيناً مي دانسته است كه ابليس به آفرينش آدم اعتراض مي كند وسبب گمراهي آدميان مي شود بنابراين آيا نمي شود گفت كه خلقيات او بيهوده وشر بوده است ؟

در مورد فلسفه خلقت انسان و پرستش خدا؟

منظور از خلقت انسان چيست و چرا در حاليكه در مورد خلقت از خود انسان سئوال نشده او مجبور به عبادت است؟

قيامت در آسمان است يا زمين؟همچون زميني كه در اينجا زندگي مي كنيم و اين كه مي گويند آسمان هفت طبقه است چطور است آيا هفت طبقه روي همديگر است؟

خداوند در روز قيامت ديوانگان را چگونه عذاب مي كند ؟ وبا توجه به اينكه آنها ديوانه هستند اگر گناه بكنند عذاب نمي شوند ؟

خداوند در روز قيامت ديوانگان را چگونه عذاب مي كند ؟ وبا توجه به اينكه آنها ديوانه هستند اگر گناه بكنند عذاب نمي شوند ؟

خداوند نور است جسم است يا چي ؟

بچه هايي كه در سنين كودكي از دنيامي روند جايشان در بهشت است يا جهنم؟مسئوليتشان چيست؟

آيا فشار قبر واقعيت دارد؟ تكليف كساني كه دردريا غرق مي شوند يا در هواپيما كشته مي شوند يا جانوران وحشي آنها را مي خورند چيست؟ آيا آنها هم فشار قبر دارند؟

هدف آفرينش چيست ؟

درست است كه خداوند انسان را براي آزمايش كردن خلق كرده وهرگونه امكاناتي رادراختيار او قرارد داده اما چه لزومي داشته كه يك عده اي به عنوان انسان خلق بشود كه لازم باشد شرايط لازم برايش بوجود بيايد؟ يا به طور ديگر واقعيت خلقت انسان توسط خدا چيست؟

آيا تمام انسان ها دريك زمان آفريده شده اند و به اقتضاي زمان به دنيا آورده مي شوند يا زماني كه قرار است بچه اي به دنيا بيايد درآن زمان به صورت انفرادي و جدا آفريده مي شود؟

  1. 1273 از 4632