مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا انسانهاي گناهكار به جهنم مي روند اين سرنوشت آنان بوده كه خداوند تعيين كرده است؟

خداوند كه مي توانست همه را صالح و پاك بيافريند چرا اين كار را نكرد و تنهاتعداد كمي را صالح و پاك آفريده است؟

خداوند چه آدمهايي را از دنيا مي برد؟ آدمهاي خوب يا بد؟

چرا آدم ها به اين صورت و اين اندام درآمده اند؟

آيا اينكه ما بعضي از حيوانات (مانند مگس و...)را كه از ديد ما مزاحم هستند، مي كشيم ـ در حالي كه آنها داراي روح بوده و براي هدف خاصي به دنيا آورده شده اند ـ موجب مي شود كه درمقابل كشتن اين گونه حيوانات در قيامت بازخواست شويم؟

آيا انسان ها به صورت دفعي و يكباره در زماني خاص آفريده شده و يك به يك به اين دنيا آورده مي شوند يا به اقتضاي زمان به صورت فردي آفريده مي شوند و به اين دنيا آورده مي شوند؟

براي ستايش خدا، فرشتگان بوده اند پس چرا باز خدا انسان را آفريده است؟

چرا ما به دنيا آمده ايم؟ چرا خداوند ما را بوجود آورد و به ما عقل و فهم داد؟

آيا جنين كه در رحم زن هست و طفل ها كه زود از دنيا مي روند، اعمال و حساب در روز قيامت دارند؟ و آيا به اينها كه در رحم هستند فطريه اطلاق مي شود؟

آيا صادر اول و عقل اول يكي هستند؟ توضيح دهيد.

در باب اصطلاح اعيان ثابته توضيح دهيد.

در باب بداء و نسخ توضيحاتي بفرماييد.

  1. 1279 از 4632