مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا حيوانات روح دارند؟ آيا بهشت و جهنم براي آنان هم هست؟نام جهنم مرادف با كلمه نار و آتش است. چرا خداوند از آتش براي عذاب ستمكاران استفاده ميكند و از عذابهاي ديگر... استفاده نميكند؟ميدانيم كه انسان پس از مرگ به عالم برزخ ميرود. انسان گنهكار در اين دوره بر اثر چه اعمالي مورد لطف و بخشش پروردگار قرار ميگيرد و در گروه نيكوكاران در ميآيد.اينكه ميگويند به قيامت و اينكه آدمي براي چه به اين جهان آمده است و... فكر نكنيد كه باعث گمراهي ميشود آيا صحيح است؟ و اين موضوع چگونه است؟آيا معنويّت را ميتوان اندازهگيري كرد؟ چگونه؟آيا كف و سقف معنويّت را ميتوان مشخص و محدود كرد؟آيا ماديّت نميتواند دستاويزي براي رسيدن به معنويّت باشد؟كرامت چيست و يك نمونه را كه مربوط به جهان آخرت است توضيح دهيد.براي رسيدن به قرب حقيقي تا جايي كه ميان خالق و مخلوق مانعي نباشد و فقط خدا را ببيند چه بايد كرد؟مشكل اصلي فراموشي انسانها نسبت به خانه آخرت چيست؟چرا در برخي از اوقات توفيق عبادت از انسان سلب ميشود و براي بازگشت توفيق و حالت معنوي چه بايد كرد؟در جايي خواندم كه بر انسان ناچار گناهي نيست و منطقي هم هست. پس بر جواني كه فشار بزرگِ روحيِ جنسي و بيشتر از توانش هم هست اجازه گناه (بر اثر ناچاري) هست؟ اگر نه پس تكليف جواني كه همه شرايط گناه را دارد چيست؟ چقدر بايد تحمل كند؟ چرا اين همه توكل و توسل و دعا براي حل مشكلات ما نتيجه نميدهد؟ مگر خدا خودش ضامن نشده؟ پس كي؟  1. 1288 از 4632