مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا انسان موجودي جاودانه است. در صورتي كه هست چرا ما ابديّت را در دنيا تجربه نمي كنيم؟
جاودانگي چيست ؟
هدف از جاودانگي انسان چيست؟
از نظر قانون آفرينش و حكم عقل و دعوت انبياء , هر كسي در كسب سعادت و خوشبختي و عزت و ذلـت و تلاش و كوشش براي كسب روزي خويش مختار و آزاد است پس چگونه درقرآن همه اينها به خداوند نسبت داده شده ؟
آيا استناد همه امور و پديده ها به خداوند با قانون عليت و اختيار انسان ناسازگار نيست ؟
دشواري جمع بين قضاء و قدر و بين اختيار انسان , و اختلاف نظر متكلمين در اين موضوع را شرح دهيد ؟
پاسخ شبهه جبر در مساله قضا و قدر را بيان كنيد ؟
ايـنكه قرآن در مورد اهل بيت پيامبر (ص ) مي گويد : خداوند مي خواهد پليدي و گناه را از شما اهـل بـيـت دور كند جمله يريد اشاره به اراده تكويني پروردگار است واين موجب يك نوع جبر است
خـداونـد از ازل مـي دانـست كه فلاني جاني در لحظه اي معين دست به جنايت مي زند ,بنابر اين هرگاه فرد جنايتكار اقدام به آن جنايت نكند , در اين صورت به اصطلاح علم خداوند خلاف از آب در مي آيد .
در آيـه 13 سوره مائده خداوند قساوت و سنگدلي يهود را به خود نسبت مي دهد و روشن است كه ايـن سـنـگـدلـي و عدم انعطاف در مقابل حق سرچشمه انحرافات و گناهاني مي شود ,حال اين سـئوال پـيـش مـي آيـد بـا ايـنـكـه فاعل اين كار خداست چگونه اين اشخاص در برابراعمال خود مسئوولند و آيا اين جبر نيست ؟
قـرآن مـي گـويـد اگـر خـدا بخواهد مي تواند همه را هدايت كند و وادار به تسليم دربرابر حق و اعـتراف حق و ايمان كند از اين آيه معلوم مي شود كه خداوند نمي خواهدكفار ايمان بياورند و اين دليل بر جبر است
قـرآن در آيـه 101 سـوره اعـراف مـي گويد : خداوند به دلهاي كافران نقش بي ايماني وانحراف را ترسيم مي كند و بر قلوبشان مهر مي نهد آيا اين جبر نيست ؟
  1. 1293 از 4632