مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا دانشمندان علوم طبيعي و تجربي به خداوند يگانه اعتقاد دارند؟
اولين بار چه كسي توانست وجود خدا را ثابت كند؟
وقتي به وجود خدا شك مي كنيم چگونه آن را از خود دور كنيم؟
آيا اين جمله را كه نسبت به راسل مي دهند صحيح است ( اگر نتوانم خدا را اثبات كنم انكار آن را هم نمي توانم بكنم ) ؟
نظر يهوديّت و مسيحيت و بودائيان و زردشتيان و ماركسيسم درباره ي خدا چيست؟
آيا از بين رفتن جهان و آمدن قيامت به اين معني نيست كه وجود خدا بي اثر باشد؟
وجود خدا از كجا سرچشمه گرفته است؟
اختصاص حمد بخدا است و اين چگونه با حدث « من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق » سازگار است؟
خداوند كه ماوراء ماده است چگونه در دنيا و در داخل اين دنياي ماده تسلط دارد؟
منظور از بدأ كه جزء عقايد ما شيعيان است چيست؟
قبل از آنكه خداوند اين جهان را بيافريند در كجا بوده است؟
آيا خداوند در قيامت ديده مي شود؟
  1. 1341 از 4632