مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

خداوند كه بر هر كاري توانا است و همه چيز را مي داند پس چرا ملائكه را براي نوشتن كارهاي انسان مأمور كرده است؟
آيا خداوند قادر است يك منبع نيرويي بسازد كه قدرت آن از خدا بيشتر باشد؟
چطور ممكن است كه خداوند در يك لحظه به تمام كارهايي كه در اين دنياي بزرگ اتّفاق مي افتد آگاه باشد؟
چرا قدرت بر محال تعلّق نمي گيرد؟
اگر خدا عالم به كردارهاي ماست ، پس ما نبايد مسؤول باشيم؟
اگر هيچ امري بدون اذن الهي انجام نمي پذيرد اذن حق تعالي به معاصي چگونه ممكن است؟
چرا خداوند ازلي است و جهان حادث است؟
اگر همه ي كارها به اراده ي خدا انجام مي شود پس علل طبيعي چه كاره اند؟
با توجّه به اينكه ما همه ي جهان را با عقل خود مي سنجيم و به نظر ما خدا نمي تواند جمع بين نقيضين را انجام دهد باز به طور قطع مي توانيم بگوييم خدا بر محال قدرت ندارد؟
اينكه خداوند به وسيله فرشتگان به پيامبران وحي نازل مي كند يا قبض ارواح مي كند آيا معناي آن احتياج خداوند چيست؟
با توجّه به علم خداوند به سرانجام خوب و بد انسان ها ، چرا آنان را به دنيا مي آورد ، آنگاه كيفر و پاداش مي دهد؟
در قرآن آيه اي هست كه مي گويد « ليس كمثله شي ء » و يا اينكه در تورات آمده كه خدا انسان را شبيه خود آفريده چگونه است؟
  1. 1348 از 4632