مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

صفات ذات خداوند و صفات فعل او چه تفاوتي دارد؟
اين جهان چگونه و از كجا آغاز شد؟ آن روز كه هيچ كس و هيچ چيز نبود ، خدا كجا بود و از كجا آمد و پيش از آن چه مي كرد؟
آيا وجود خداوند از سنخ موجودات مادّي است؟
آيا خداوند جسماني است و مكان دارد؟
آيا توسّل به اولياء خدا و شفاعت خواستن از آنان شرك نيست؟
منظور از رؤيت و نظر به خدا چيست و حجاب كدام است؟
شرك به چه معني و چند قسم است؟
به چه دليل خداوند فرزند ندارد؟
اينكه گفته مي شود حق تعالي از دو حد تعطيل و تشبيه خارج است يعني چه؟
چيزي مكان دارد كه وجود دارد و خدا مكان ندارد پس بايد وجود هم نداشته باشد؟
آيا با توجّه به اين برهان كه معطي هر شي ء نمي تواند فاقد آن باشد خلق موجودات مادي ، دليل مادي بودن خالق آنان نيست؟
آيا حركت وضعي به گونه اي كه نه كمالي را به وجود آورد و نه نقصي را كاهش دهد در ذات خداوند متصور است؟
  1. 1351 از 4632