مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا بشر با دانستن قانون و نظم طبيعت و با استفاده از آن مي تواند موجودي بسازد؟
نامحسوس چيست؟ آيا هر نامحسوسي الزاماً غير مادّي است؟
چه نظمي در زندگي يك كودك خردسال وجود دارد؟
آيا عوامل رواني در تعيين خط و مشي زندگي تعيين كننده نيست و اگر هست چگونه مي توان گفت كه انسان موجودي آزاد و مختار است؟
چه كساني از گمراه شدن توسط شيطان در امان هستند؟
خداوند ما را مختار آفريده است . در اين صورت چرا در روز معاد از اعمال ما بازخواست مي كند؟
آيا بين آيه « فيضلّ اللَّه من يشاء و يهدي من يشاء » و آيه « انّ اللَّه لايغّير ما بقوم حتّي يغيروا ما بانفسهم » تناقضي وجود ندارد؟
چه نيازي به شناخت خدا و يا پرستش او داريم؟
معناي « لااله الااللَّه » چيست؟
سعادتمند يا شقاوتمند شدن اختياري انسان ، چگونه با قضا و قدر و علم خدا سازگار است؟
چه بسا عدالت اجتماعي ، پي آمد اعتقاد به توحيد شمرده مي شود ، آيا بدون چنين اعتقادي نمي توان به عدالت اجتماعي دست يافت؟
آيا مي توان وجود پديده ها را به ماده و طبيعت ، نسبت داد؟
  1. 1353 از 4632