مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چه لزومي داشت خداوند انسان و جن را براي عبادتش بيافريند؟ حكمت اين همه جنگ ها و درگيري ها بين انسان ها چيست؟ آيا اين نقص ها و مشكلات به اراده خدا صورت مي گيرد؟
چرا خداوند متعال كه مي داند برخي انسانها سرانجام راه زشت را برمي گزينند، آنان را مي آفريند؟
آيا خلقت تمام افراد بشر از ابتدا تاكنون به يك صورت انجام گرفته است؟
مراد از اين كه مي گويند خلقت پنج تن ال عبا از نظر نوري و روحي مقدمبوده است بر خلقت حضرت ادم چيست
- فلسفه بوجود آمدن جهان چيست ؟ و آيا خدا اين همه موجودات و كائنات را آفريد براي عبادت خود ؟
دليل خلقت جهان آفرينش چيست؟

ابتداي اين جهان چگونه به وجود آمده و خدا از كي وجود داشته و چگونه به وجود آمده است مگر نه اين است كه هر مخلوقي را خالقي است و هيچ چيز خود به خود به وجود نميآيد. چطور ميشود از نيستي هستي به وجود بيايد آن هم اينقدر كامل و گسترده؟ چرا خداوند به ما اين حق را نداده كه از اين مسائل سخن به ميان آوريم در حاليكه انسان را موجودي متفكر و كنجكاو خلق كرده است؟چرا خداوند چيز كه براي انسان حرام دانسته خلق كرده است؟
كيفيت خلقت حوا را بيان فرماييد
چگونه ممكن است كه از خداوند خلقت عبثي صورت نگيرد؟
آيا كسي كه خمس بدهكار است مي تواند آن را بذّمه بگيرد؟
خداوند چگونه به وجود آمد؟

  1. 1369 از 4632