مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا تنها راه رسيدن به خدا از طريق ائمه است؟

آيا اين مطلب كه نه راه شيعه درست است و نه راه اهل سنت، بلكه بايد راه قرآن دنبال نمود؟
راه هاي بشر به سوي خداشناسي كدام است؟
چطور مي توان به وجود خداوند متعال يقين كرد؟
يك دليل عقلي بر اثبات وجود خدا اقامه نمائيد . ؟
محال بودن اجتماع نقيضين چگونه است؟
در پاسخ ادعاي مادّيها در مورد نظميهاي جهان خلقت گفته مي شود « كسي مي تواند تمام يا قسمتي از حوادث جهان را بي نظم معرفي كند كه به تمام اسرار آفرينش واقف باشد در حالي كه معلومات و كشفياتي كه نصيب بشر شده در برابر مجهولات بشر حكم صفر را دارد ممكن است طرف مخالف همين جواب را در مورد « اثبات نظام صحيح جهان » كه به اتكاء - معلومات كنوني صورت مي گيرد ، بخود ، برگرداند و بگويد : شما هنگامي مي توانيد نظام جهان را ثابت كنيد كه به تمام اسرار خلقت آشنا باشيد ، با اين علم محدود چگونه جهان نا محدود را حكيمانه مي دانيد؟
آيا مي توان گفت : وقتي سلول تخم در جنين به وجود آمد خود بخود بزرگ مي شود چه خدايي باشد يا نه؟
نوشته بوديد يك نظام شگفت انگيز ممكن نيست از روي تصادف به وجود آيد با اينكه گاهي پزشكان از مريضي قطع اميد مي كنند ولي ناگهان بطور اعجاز شفا مي يابد؟
يك دليل براي اثبات خدا بنويسيد؟
آيا اينكه در قطب شمال و جنوب شش ماه شب و شش ماه روز است بي نظمي نيست؟
معني برهان نظم و برهان عليت چيست؟
  1. 1374 از 4632