مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا كلام خدا حادث است يا قديم؟
با اينكه خداوند جسم و روح نيست چگونه مي تواند صحبت كند؟
آيا پدر و مادر نمي توانند در آفرينش انسان نقش داشته باشند؟
خداوند قادر است انسان را به هر كاري وادار سازد چرا انسان را به كارهاي شايسته وادار نمي سازد؟
خداوند كه علم و قدرت دارد ولي جسم نيست چطور مي تواند جهان را به وجود آورد؟
آيا اينكه برخي در شناخت خدا گمراه هستند به علت موقعيت زماني و مكاني آنهاست و آيا اينكه ما در محيطي هستيم كه به خدا ايمان داريم از لطف بيشتر خداوند نيست؟
اگر نظم در تمام جهان وجود دارد پس چرا اين همه فقير در جهان هست و اگر خداوند ثروتمندان را با ثروتشان امتحان مي كند چرا فقيران بايد اين جور را تحمل كنند اصلاً در جهان چرا بايد فقير وجود داشته باشد؟
اينكه خداوند ، جهان را از عدم به وجود آورده باشد محال است و چون خداوند كار نشدني انجام نمي دهد پس جهان در آغاز داراي ماده اوليه اي كه خداوند در آن تعبير به وجود آورده است؟
وقتي به راه راست آمديم مي گوئيم به خواست خدا بوده و عقلي كه به ما عطا كرده پس چرا در هنگام ضلالت نمي گوييم خواست خداست؟
مگر هدايت خداوند تحيض بردار است كه از برخي آيات قرآن استفاده مي شود كه خداوند هر كه را بخواهد هدايت مي كند؟
آيا خداوند مي تواند همواره مراقب ما باشد تا لحظه اي چشم ما به نامحرم نخورد؟
خداوند كه قادر بود دشمنان دين را در هر لحظه از بين ببرد و پيغمبر و حجت خود را بر آنها مسلّط فرمايد چرا نفرمود؟
  1. 1407 از 4632