مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا خداوند در قرآن ، كتاب آسماني ما فرموده كه زير بار ستم نرويد ، ولي وسايل رفاه انسان را فراهم كرده است؟
مي دانيم كه علّت خلقت ؛ سود رساندن به مخلوقات است ، ولي چرا در اهل نجات اندكند و تنها شيعيان دوازده امامي اهل نجاتند؟
چرا خداوند ، خود در امور جهان مستقيماً دخالت نمي كند و آنها را از گذر نظام طبيعي و علّت و معلول اداره مي كند؟
« حكيم » كه از صفات خداوند است ، يعني چه؟ و چه دليلي بر وجود حكمت در خداوند هست؟
تفاوت ميان خالق و باني ( = سازنده ) چيست؟
آيا روند آفرينش همواره در جريان است ، در حالي كه به نظر مي رسد هر كار ارادي بايد داراي آغاز باشد؟ اگر چنين باشد ، لازم مي آيد كه خداوند پيش از اراده آفرينش بيكار بوده باشد . اين مشكل چگونه حل مي شود؟
چرا خداوند انسان و ديگر موجودات را آفريد؟ آيا از تنهايي خسته شده بود؟
آيا خداوند نمي تواند خود به جاي فرشتگان به امور جهان بپردازد ، يا خود به جاي پيامبران ( عليهم السلام ) انسان را هدايت كند؟
منظور از هدايت الهي چيست؟ آيا اين هدايت شامل انسان ناسپاس نيز هست؟
اگر خداوند به چيزي نيازمند نيست ، چرا انسان را آفريده است تا به اين همه سختي گرفتار شود؟
چرا خداوند انسان را آفريد ، تا هدف تكامل را براي او در نظر بگيرد؟
آيا اينكه صفات فعل در ظرف فعل اطلاق مي گردد دليل آن نيست كه حق تعالي در داشتن اين صفات محتاج مخلوق است؟
  1. 1409 از 4632