مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا وجود رنج ها و ناگواري ها در زندگي انسان، ظلم به او نيست وموجب نفي عدالت خداوند نمي گردد؟
تفاوت انسان ها در خلقت و اينكه بعضي ناقص الخلقه هستند چگونه با عدالت خداوند سازگار است؟
اينكه خداوند ما را بوجود آورده لابد براي ما حقي قائل بوده كه بوجود آورده است و اين حق زيست و بوجود آوردن را باد داده است بنابراين چرا مساوات و برابري را رعايت نكرده است؟


ـ457ـ
اگر خداوند مجرمي را ببخشد و مجرم ديگري را كيفر دهد، چگونه عادل خواهد بود؟
از انجاكه خدا به عبادات ما محتاج نميباشد ايا عقاب و عذاب الهي با عدالت خداوند منافات ندارد؟

ا
عدالت الهي به چه دلايلي اثبات مي شود؟

1ـ خداوند چگونه گناهان برخي از بندگان را مي بخشد ولي بعضي مردم را نه؟ آيا اين موضوع با عدل خداوند صادق است
عقيدتنا في اللّه أنه غير ظالم بل عادل، وبصريح الآية المباركة (وما اللّه يريد ظلماً للعباد)، إذن: ما ذنب ابن الزنا لكي لا يجوز أن يصبح إمام جمعة أو جماعة؟
در قـرآن آمـده اسـت كـه هـر كس از ياد خدا روي گرداند , معيشت تنگي خواهد داشت : و من اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ( طه / 124 ) . در حاليكه اكثر كساني كه به خدا توجهي ندارند وضع زندگي خوبي دارند ؟
آيا لازمه عدل , برابري و يكساني همه موجودات است ؟ چرا ؟
لوازم حكمت و عدل الهي را بيان كنيد ؟
دليل عدل الهي چيست ؟
  1. 1415 از 4632