مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

مقدّمه واجب چيست ؟
تفاوت تركيب اتحادي و تركيب انضمامي چيست ؟
جوهر و عرض چيست ؟
دليل بر حدوث عالم چيست ؟
حكمت نظري و عملي و اخلاق نظري و عملي به چه معني است ؟
اگر بايد موجودي قائم به ذات باشد چرا اين موجود طبيعت نباشد ؟
تقدم شي بر نفس يعني چه و چرا محال است ؟
عالم ناسوت يعني چه ؟
عرفان چيست ؟
آيا بين حق و باطل حد وسطي وجود دارد ؟
ممكن الوجود را كه واجب الوجود ايجاد كرده آيا از عدم به وجود آورده يا از غير عدم ؟
حركت از نظر فلسفي چيست ؟ و حركت جوهري كدام است ؟
  1. 1440 از 4632