مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا آيين زردشت، توحيدي است يا ثنوي؟
اهريمن كيش زردشتي، با شيطان دين اسلام، چه فرقي دارد؟
منظور از نظام طولي علت و معلول، چيست؟
چرا در قرآن، فرشتگان در انجام امور، گاهي در عرض خدا قرار ميگيرند؟
خوارج چه كساني بودند ويژگي بارز آنان چه بود؟
خوارج از نظر فكري چه ويژگيهايي داشتند؟
چرا شيعه بيش از غير شيعه تمايل فلسفي داشته است؟
آيا درنهج البلاغه دربارة ذات حق و تعريف او بحثي شده است؟
از ديدگاه امام علي در نهج البلاغه، وحدت خداوند چگونه توصيف شده است؟
حضرت علي(ع) در مورد فرار از قضا و قدر الهي، چه فرمودهاند؟
از ديدگاه امام علي درنهج البلاغه، اوليت وآخريت وظاهريت وباطنيت خداوند چگونه توصيف شده است؟
اين اشكال كه وجود تفاوتها و تبعيضها در جهان آفرينش، ناقض عدل الهي است، چگونه رفع ميشود؟
  1. 1490 از 4632