مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

ايرادات گرفته شده بر مسئله شفاعت، چيست؟
ايرادي كه ميگويد، شفاعت خلاف عدل خداوند است، چه مضموني دارد؟
منظور از شفاعت صحيح و شفاعت غلط، چيست؟
نوع نادرست شفاعت، چگونه است و چرا مردود است؟
منظور از شفاعت «رهبري» چيست؟
منظور از «قسيم الجنّه و النّار» بودن قرآن و معصومين چيست؟
چه دلايلي بر تسلط رحمت الهي نسبت به قهر و غضب او وجود دارد؟
شفاعت، چگونه از مغفرت الهي ناشي ميشود؟
شفاعت، چگونه از مغفرت الهي ناشي ميشود؟
شرايط مشمول شفاعت شدن، چيست؟
منظور از اين سخن كه شفاعت واقعي از آن خداست، چيست؟
پاسخ اين ايراد كه شفاعت با توحيد در عبادت و توحيد ذاتي منافات دارد، چيست؟
  1. 1492 از 4632