مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

تعارض ظاهري بين آيات قرآن، در مسئله قضا و قدر، چگونه است و اشاعره و معتزله، چگونه آن را حل كردند؟
تعارض ظاهري بين آيات قرآن، در مسئله قضا و قدر، چگونه است و اشاعره و معتزله، چگونه آن را حل كردند؟
آثار سوء اجتماعي و اخلاقي اعتقاد به جبر، چيست؟
مرحوم سيد جمالالدين اسدآبادي، چگونه به انتقاد غربيان مبني بر اينكه «قضا و قدر، علت العلل انحطاط مسلمين است» پاسخ گفت؟
مقصود از مبارزه در حال تقيه ائمه چيست؟مقصود از مبارزه در حال تقيه ائمه چيست؟
آيا معضل قضا و قدر فقط براي الهيون مطرح است؟
منشاء مطرح شدن مسأله قضا و قدر در ميان فلاسفه الهي و متكلمين، چيست؟
منظور از قضا و قدر الهي، چيست؟
كدام برداشت از تغيير و تبديل سرنوشت، محال است؟
كدام آيه قرآن، مؤيد «بداء» در امر الهي است؟
سرّ مطلب در امكان تبديل سرنوشت، چيست؟
چرا اعتقاد به «قضا و قدر» در صدر اسلام، مسلمين را به سمت عقيده به «جبر» نكشانيد؟
  1. 1495 از 4632