مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

كرامت به چه معناست و امام علي (ع) چگونه مظهر «كرامت» الاهي است؟

سلام به چه معناست و امام علي(ع) چگونه مظهر «سلام» الاهي است؟

امام علي(ع) چگونه مظهر «برّ» (نيكوكاري) الاهي است؟

منظور از صفات ذات و صفات فعل خداوند چيست و چه تفاوتهائي دارند ؟
از نظر فلسفي، چرا خداوند منزه از هدف و ليكن جهان، هدفدار است؟
عبادتهاي علمي و عملي، از نظر محدوديت، چگونه​اند؟
امام صادق، سبب ناميدن پيغمبر به كنيه «ابوالقاسم» را چه دانسته​اند؟
امام سجاد(ع) درباره رسيدن معصومين به حكمت عبادات چه فرموده​اند؟
صفات مشترك خداوند چه اوصافي هستند؟

آيا كسي به پيامبران پيشنهاد تطميع مي​داد؟

چرا هيچ كس به پيامبران، حتي پيشنهاد تطميع هم نداده است؟

ديدگاه و سيره حضرت علي(ع) در مورد تعلق به دنيا، چگونه بود؟

  1. 1510 از 4632