مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

زمان و مكان پاداش و كيفر كردار انسان چه زمان و كجاست؟
ا ز ديدگاه روايات موارد حبط عمل چيست؟
آيا كارهاي شايسته كافران كه به قصد خدمت به جامعه بشري انجام گرفته پاداشي دارد؟
از ديدگاه قرآن ثبت و ضبط كردار انسان چگونه است؟
از ديدگاه قرآن، پاداش عمل انسان چگونه است؟
با توجه به اين كه دستور سجده بر آدم از طرف خداوند به فرشتگان، تكويني و تشريعي نبوده، ماهيت آن چه بوده است؟
از ديدگاه قرآن پيوند كردار انسان با جهان چگونه است؟
باتوجه به اينكه قرآن مي فرمايد: اگر مردم شهرها ايمان آورده، تقوا پيشه كنند ما درهاي بركت آسمان و زمين را بر آنان مي گشاييم، پس چرا كافران بيشتر از مؤمنان از نعمت هاي الهي برخوردارند؟
آيا اين سخن درست است كه بر اساس قانون فرا گير عليت، هر كس تلاش كند نتيجه كوشش و رنج خود را خواهد ديد و هر كس از علوم تجربي بهره مند بود از طبيعت بهره مي برد و ربطي به ايمان وكفر فاعل ندارد؟
از ديدگاه قرآن تجسم اعمال به چه صورت است ؟
آيا با توجيه مادي تجسم اعمال مي توان به حل نهائي مطلب دست يافت؟
پاسخ شبهه فخر رازي د رتجسم اعمال كه مي گويد: «چون عمل انسان عرض است و عرض فاني مي شود، نمي توانددر آخرت به صورت جسم د رآيد و جوهر گردد» چيست؟
  1. 1570 از 4632