مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا ميان اعتقاد به علل طبيعي و وابستگي جهان به خدا تضادي وجود دارد؟
آياي نظر اهل سنت در مورد تكفير ابوطالب صحيح است؟
نظر مسيحيان در مورد سرگذشت حضرت آدم و نيز ايرادات وارد بر اين نظرية چيست؟
نظر اسلام دربارة سرگذشت حضرت آدم چيست؟
محل «ردّ الشمس» كجاست و اين واقعة بزرگ در مورد چه كسي اتفاق افتاده است؟
برخي از شبهات در مورد ردّ الشمس و نيز پاسخ سيد مرتضي به آن چيست؟
بدا چيست؟
سؤال مردم حماة سوريه دربارة صفات خبري خداوند و پاسخ ابن تيميه به آن چيست؟
تفسير صحيح آياتي مانند« الرَّحمنُ عَلَي العَرشِ اسْتَوي» كه دستاويز امثال ابن تيميه و گروه مجسّمه قرار گرفته، چيست؟
آيا فزوني و كمي پيرو را ميتوان ملاك حق و باطل دانست؟
با انتشار رسالة «العقيدة الحموية» از طرف ابن تيميه، چه كساني به مخالفت با او برخاستند؟
معناي لغوي بدعت چيست؟
  1. 1593 از 4632