مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

از نظر فقهاء بدعت به چه معنا است؟
از نظر اسلام چه نوع بدعتي حرام شناخته شده است؟
مقصود از تقسيم بدعت به حسنه و سيئه چيست؟
مقصود وهابيان از توسّلهاي مجاز و توسّلهاي ممنوع چيست؟
علّت توجه به مكتب اعتزال در عصر ما چيست؟
ديدگاه احمد امين مصري در مورد معتزله چيست؟
چرا معتزله را به اين نام خواندهاند؟
تعريف توحيد از ديدگاه متكلمان چيست؟
پاسخ اشاعره به اشكال تعدد قدما و نقد آن چيست؟
دليل كساني كه معتقد به وحدت صفات خدا با ذات و عينيت آن دو هستند و نقد آن چيست؟
ادلة عقلي و نقلي اماميه و معتزله در مورد تنزيه خدا از رؤيت حسي چيست؟
استدلالهاي عقلي مجوزين رؤيت خدا و نيز نقد آن چيست؟
  1. 1594 از 4632