مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

هدف از آفرينش جهان و بالاخص انسان چيست؟
آيا هدايت تكويني جهت رفع نيازمنديهاي انسان كافي است؟
آيا هدف از بعثت پيامبران فقط آشنا ساختن مردم با مبداءو معاد است؟
هدف بعثت پيامبران از ديدگاه قرآن و احاديث چگونه است؟
آيا خردمندان و معلمان اخلاق و رهبران دلسوز اجتماع ميتوانند به جاي پيامبران عهدهدار منصب رهبري و هدايت جوامع بشري شوند؟
مقصود از پيش فرضهاي غيرمشترك چيست؟
آيا امور فطري نياز به هدايت و رهبري دارد؟
چه لزومي در آوردن معجزه از طرف پيامبران وجود دارد؟
علماي كلام معجزه را چگونه تعريف كردهاند:
مشخصات معجزه چيست؟
آيا اعجاز قوانين عقلي را به هم ميزند؟
چه آياتي از قرآن مورد استناد كساني است كه معتقدند پيامبر اسلام (ص) معجزه اي به غير از قرآن نداشته و پاسخ ما در رد استدلال آنها چيست؟
  1. 1598 از 4632