مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

يكي از اتهامهاي مخالفان پيامبران بر آنان، «تهمت سحر و جادوگري» است قرآن اين مسئله را چگونه بيان ميكند؟
واكنشهاي عملي مخالفان پيامبران در برابر آنها چه بود؟
نظر «شلاير ماخر» در مورد تفسير متون و نيز تحليل اين نظريه چيست؟
از ديدگاه قرآن پيامبران در روز قيامت داراي چه شئون و مقاماتي هستند؟
آيا آئين اسلام به گروه خاصي اختصاص دارد؟
شرك به چه معناست و چه اقساميدارد؟
نظرية « هايدگر» و «گادامر» در مورد تفسير متون و نيز اشكالات وارد بر اين نظريه چيست؟
نظريه ماديها در پيدايش خداپرستي چيست و چگونه نقد ميشود؟
آيا در مسائل اساسي و اصولي اسلام ميتوان تقليد كرد؟
آيا منظور از شرك فقط بت پرستي است؟
مقصود از پيشفرضهاي تطبيقي چيست؟
با توجه به كليت قانون علت و معلول، اگر هر چيزي آفريدگاري دارد، پس آفريدگار خدا كيست؟
  1. 1612 از 4632