مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

لحظه مرگ و كيفيّت قبض روح آدمي چگونه است؟
چه چيز از مرگ سخت تر است؟
آيا پس از مرگ انسانها،(قبل ازقيامت) موجود ديگري مانند انسان بر روي زمين زندگي خواهد كرد؟
آيا زمان مرگ هر انساني از پيش، معيّن است و عاملي ديگر در طول يا كوتاهي عمر اثر ندارد؟
آيا پس از مرگ انسانها،(قبل از قيامت) موجود ديگري مانند انسان بر روي زمين زندگي خواهد كرد؟
آيا مجرّد بودن (بدون همسر زندگي كردن) تأثير سويي جز در نوع مرگ انسان دارد؟
اگر عمر دست خداوند است و مرگ در هر زماني كه خداوند اراده كند فرا ميرسد، رواياتي كه پاداش بعضي اعمال را طول عمر معرفي ميكنند، چه جايگاهي دارند؟ آيا آن اعمال باعث ميشوند كه خداوند اجل را از وقت تعيين شدة خود به تأخير بياندازد؟الف) من نميتوانم به مسئله مرگ فكر كنم. چگونه ياد مرگ را زنده نگه دارم؟ ب) چگونه و چه زمان بايد نفس را محاسبه كرد. گاهي گناهانم را روي كاغذ مينويسم ولي از ترس اين كه شايد ديگران ببينند، ريا كرده و همه را نمينويسم. لطفاً مرا راهنمايي كنيد.

چه كساني از مرگ نميترسند؟

چرا بعضي زمان كمتر و بعضي زمان بيشتري دارند؟

شكل مرگ نزد مؤمن و غير مؤمن چگونه است؟

عالم مرگ چيست؟
  1. 1629 از 4632