مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

جهت جلوگيري از نفوذ عوامل وابسته، چرا درانتصابها حداقل صلاحيت ها نبايد مورد نظر قرار گيرد تا مشكلاتي دراداره كشور بوجود نيايد؟

براي ايستادگي درمقابل آمريكا، انسجام و وحدت ملي لازم است كه مهمترين زمينه ايجاد آن عدالت اجتماعي است، ولي عملاً جز تبعيض وبي عدالتي نمي بينيم كه نتيجه آن ناهنجاري،فحشا وسركشي وبيهودگي است واز بين رفتن انگيزه براي منافع ملي پس در چه راهي مي شود درمقابل دشمن ايستاد؟

1- با توجه به سفارشهاي داخلي و موضعگيريهاي آمريكا آينده ايران را چگونه پيشبيني ميكنيد، آيا آينده ايران هم چون عراق خواهد بود؟ و آيا دليل اين شورشها عملكرد بسيار منفي گروه موسوم به راست نميباشد؟

به نظرشما واكنش مانسبت به اوضاع موجود درجامعه بايد چطور باشد؟(منظور اوضاع به هم ريخته است)

1- آيا انصار حزب ا...برحق است يا خير؟ اگر برحق نيست چرا دولت ازاقدامات اين گروه جلوگيري نمي كند ؟چرا دولت مثل انصارحزب ا...جلوي فساد را نمي گيرد؟

آيا حزب كمونيسم جايي درايران دارد اگر ندارد پس چرا دولت با ايجاد تبعيض وتضاد طبقاتي درميان مردم، ملت را به سوي دوگانگي سوق مي دهد، يعني قشر ثروتمند، ثروتمندتر وقشر فقير، فقيرتر مي شود؟آيا اهداف حزب كمونيسم رساندن صداي كارگر به جامعه نمي باشد؟ آيا كمونيسم مردم فقير را زيرپوشش خود قرار نمي دهد؟ آيا در كمونيسم تضاد وتبعيض درعموم مردم وجود دارد؟

چرا بيشتر مردم ما نسبت به بسيج وبسيجي ديدگاه بدي دارند وباصطلاح با آنها لج هستند؟

راجع به مجله خورشيد مكه توضيحاتي بفرمائيد؟

با توجه به جامعة امروزي برخورد والدين با فرزند نوجوان و جوان چگونه باشد كه هم حرمت فرزند نگه داشته شود و هم فرزند حرمت والدين را نگه دارد؟

چه عامل و يا عواملي سبب شده است كه اين همه فساد و بي اعتقادي وناهنجاري در بين جوانان امروز كه در جمهوري اسلامي بدنيا آمده و تربيت يافته اند زياد مي باشد؟ درعين حال كه قبول داريم جوانان معتقد نيز كم نيستند.

كتاب عالم اسرار آميزخيال آيا از شماست درمورد آن توضيح دهيد؟

1- چرا قانون گذاري به نفع آحاد مردم فراموش شده است؟

2- چرا تورم و بيكاري مهار نمي شود؟

3- و 4- چرا جرم وجنايت وفساد و رشوه خواري وسرگرداني مردم در ادارات زياد شده است؟ چراپارتيو تبعيض زياد شده است؟

  1. 1760 از 4632