مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

مگر قاضي نبايد مجتهد باشد چرا بعضي ها كه مجتهد نيستند و با مدرك دانشگاهقضاوت مي كنند
دانشگاه ما انجمن اسلامي ندارد و اجازه تشكيل آنرا به ما نمي دهند چرا
چرا ازدواج موقت كه يكي از احكام ناب اسلام است در جامعه ما انجام نمي شود؟
وظيفه يك دانشجو چيست با توجه به جو سياسي موجود در جامعه جزء كداميك از جناحها قرار بگيريم بهتر است
مشكل اصلي جوانان مسئله ازدواج و ارضأ جنسي است با توجه به اينكه مشكلات اقتصادي و درسي مانع ازدواج ماست براي رفع اين مشكل چه بايد بكنيم
منظور از دوام ذكر چيست؟
آيا اقرار و اعترافي كه با زور گرفته مي شود اعتبار قانوني دارد؟
بي حجابي و برهنگي چه عواقب و آثاري در جامعه دارد؟
علت عقب ماندگي مسلمانان چيست؟
آيا تزئيناتي كه دربارگاه امامان و نوادگان آنها صورت مي گيرد درست است؟
يك نشريه خوب دانشجويي چه ويژگي هايي دارد؟
چرا مردم روز به روز از روحانيت فاصله مي گيرند؟
  1. 182 از 4632