مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

تفسير فرازهاي صدوسيوچهارم تا صدوپنجاهم خطبة صدونهم نهجالبلاغه كه امام علي در آن به توصيف جايگاه انسانهاي نيكوكار پرداخته چيست؟
تفسير فرازهاي صدوپنجاهويكم تا صدوشصتوچهارم خطبه صدونهم نهجالبلاغه كه امام علي در آن به توصيف جايگاه انسانهاي خطا كار پرداخته چيست؟
تفسير فرازهاي چهلويكم تا پنجاهودوم خطبه صدويازدهم نهجالبلاغه كه در آن امام علي به توصيف شرايط دنيا پرداخته چيست؟
تفسير فرازهاي پنجاهوسوم تا شصتويكم خطبه صدويازدهم نهجالبلاغه كه امام علي در آن مردم را به عبرتآموزي از زندگي پيشينيان دعوت كرده چيست؟
تفسير فرازهاي هفتادوهشتم تا هشتادويكم از خطبة صدويازدهم نهجالبلاغه كه در مذمت دنيا بيان شده چيست؟
تفسير فرازهاي دوازدهم و سيزدهم خطبة صدودهم نهجالبلاغه كه امام علي در آن به اهميت موضوع صلهرحم پرداخته چيست؟
تفسير فرازهاي بيست و هفتم تا سيام خطبه صدودهم نهجالبلاغه كه در توصيف عالم بي‎عمل ميباشد چيست؟
تفسير فرازهاي پانزدهم تا نوزدهم خطبه صدويازدهم نهجالبلاغه كه به توصيف دنياطلبان پرداخته چيست؟
چرا حضرت علي(ع) فرموده‎اند: «از زنهاي شرور بترسيد و از خوبانشان بر حذر باشيد»؟
آيا اعتقاد به ولايت تكويني اولياي خدا با توحيد منافات دارد؟
آيا اعتقاد به ولايت تكويني اولياي خدا غلو نيست؟
استدلال استقرائي چيست و چه نمونههائي از آن در سخنان امام علي در نهجالبلاغه ديده ميشود؟
  1. 1849 از 4632