مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا لذت و رنج و «رضايت و كراهت » از مختصات انسان است؟
واژه نُكرا در اصطلاح اسلامي به چه معناست؟
نقش مستقيم زن در ساختن تاريخ چگونه است و چگونه بايد و ميتواند باشد؟
تاريخ اسلام از نظر حضور زنان در عرصه هاي اجتماعي يك تاريخ «زن مدار» است يا «مرد مدار»؟
تساوي مثبت و منفي يعني چه؟
: قرآن براي «امّتها» (جامعهها) سرنوشت مشترك، نامة عمل مشترك، فهم و شعور، عمل، طاعت و عصيان قايل است (رجوع شود به الميزان،4/102) بديهي است كه «امّت» اگر وجود عيني نداشته باشد، سرنوشت و فهم و شعور و طاعت و عصيان معني ندارد. اينها دليل است كه قرآن به نوعي حيات قائل است، كه حيات جمعي و اجتماعي است.
جامعهها از آن جهت كه در شمار موجودات زنده و شاعر و مكلّف و قابل تخاطب هستند و اراده و اختيار دارند، نامة عمل دارند و به سوي نامة عمل خود خوانده ميشوند.
يك امّت، شعور واحد، معيارهاي خاص، طرز تفكّر خاص پيدا ميكند و فهم و شعور و ادراك هر امتي مخصوص خود آن است؛ هر امتي با معيارهاي خاصّي قضاوت ميكند (لااقل در مسائل مربوط به ادراكات عملي)؛ هر امّتي ذوق و ذائقة ادراكي خاص دارد؛ بسا كارها كه در ديدة امّتي زيبا و در ديدة امّتي ديگر نازيباست؛ جوّ اجتماعي امت است كه ذائقة ادراكي افراد خود را اينچنين ميسازد.
از نظر قرآن علل انحطاط و اعتلاي جوامع چيست؟
عامل تحرك تاريخ و تطور اجتماعي چيست؟
چه ويژگي انساني باعث تكامل اجتماعي زندگي اوست؟
: در چه صورت چيزي كه از خارج سرزميني وارد آن سرزمين شود اجنبي و ضد ملّي شمرده ميشود؟
آيا تسامح و تساهل با اهل كتاب ريشه حديثي دارد؟
اهميت وحدت از ديدگاه علي (ع) چيست؟
  1. 187 از 4632