مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اگر سفارش پيغمبر(ص) مبني بر صبر نبود علي(ع) در برابر كتك خوردن حضرت زهرا(س) سكوت مي نمود؟

امامان(ع) شارع هستند يا متشرع؟

ما در شهر تايباد مجالس عزاداري و يا مداحي مانند تهران و مشهد نداريم. مجالس سينه زني با حال و شور و يا مجالس جشن براي ائمه كه در آن دست زدن باشد، نداريم. مجالس عزاداري در اين جا خيلي مختصر است و از طرفي اهل سنّت به سينه زدن اعتراض مي كنند. اصولاً در اسلام سينه زدن و عزاداري يا دست زدن چگونه بايد باشد؟

آيا درست است كه نبايد در مصائب امامان(ع) اشك بريزيم يا عزاداري كنيم به اين عنوان كه عزاداري و گريه براي امامان فايده اي ندارد و بايد انسان خود را با اهداف امام حسين (ع) همساز كند و گريه و عزاداري براي امام حسين(ع) و بقية ائمه كاري بيهوده است؟!

صحيفة سجاديه آيا توسط خود امام سجاد(ع) نوشته شده يا شخص ديگري آن را جمع آوري كرده؟ آن شخص كيست و در چه زماني اين كار صورت گرفته است؟

در زمينة نقش سياسي و فقهي امام نهم و دهم و يازدهم به طور مختصر توضيح دهيد.

بهرة مردم دورة ظهور از اجتهاد چگونه و به چه ميزان است؟ آيا صحيح است بگوييم با توجه به تكميل عقول و تهذيب نفوس، مردم و يا برخي از آن ها بهره اي از احكام واقعي مي برند و بدون نياز به امام معصوم(ع) به اطعام دسترسي پيدا مي كنند؟

منظور از حبّ آل محمد چه مي باشد؟ آيا اگر به دستور هاي اهل بيت عمل كنيم جزء محبان و دوستداران آنان قرار مي گيريم؟

چرا خداوند در بين افراد بشر 14 معصوم را برگزيد و عصمت را به آنان عطا فرمود؟ علّت عزّت و محبوبيت اهل بيت نزد خدا به خاطر چيست؟ چرا خداوند كس ديگري را به جاي آنان انتخاب نكرد؟

خوردن نذري يا طعامي كه در ايام سوگواري داده مي شود و انسان نمي داند صاحب احسان آن را از كجا تهيه كرده چه حكمي دارد؟

حضرت مريم(س) پيرو چه ديني بود؟

تاريخ گواه است كه دخالت دين در سياست به تضعيف دين انجاميده است و هيچ گاه نتوانسته حاكميت را در مورد طولاني نگه دارد، مانند حكومت امام علي(ع). آيا بهتر نيست دين در سياست دخالت نكند؟

  1. 1915 از 4632