مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

شبههاي كه براي من مطرح است اين است كه يك بار تير از پاي امام( ميكشند در نماز و امام علي هيچ متوجه نميشود ولي بار ديگر اين بزرگوار در ركوع انگشتر خود را به مسكين ميدهند فرق اين دو براي من مشخص نيست توضيح دهيد؟

آيا امام حسين( در طول زندگاني خودبه غير از حادثه كربلا با يزيد و يا عوامل او برخورد داشتهاند؟

آيا واقعاً اهل تسنن را مي توان مسلمان ناميد درحالي كه با توجه به آيات واحاديث فراوان من جمله در غدرخم كه آمده، هر كس با علي دشمني كند و ولايت او را نپذيرد همواره مورد لعت و غضب من است پس هر كس ببيند كه براي فرداي خود چه پيش مي فرستد همواره اين افراد(اهل تسنن) مورد لعن و نكوهش قرار گرفته اند.

حضرت علي ( وقتي به حكومت ميرسند، ابوموسي اشعري را از حكومت عزل نميكنند، با وجود سابقهاي كه داشت و نوع عملكردش، آيا اين درست است؟ چرا؟

طبيق دو مفهوم عزت نفس و حفظ كرامات انساني و گذشت و ايثار در زندگي چگونه است ؟

ميگويند الطريق الوصول الي الله بعدد الانفس. آيا ميتوانيم استنباط كنيم بجز تشيع علوي راه ديگري براي وصول به خداوند وجود دارد؟

با توجه به اين نكته كه بسياري از شخصيتها در عين داشتن ديني غير از تشيع به علي ( اظهار ارادت و دوستي و مودت كردهاند و همچنين استنباط از بيانات ايشان كه استنباط ميشود به خدا رسيدهاند در اين رابطه توضيح دهيد؟

چه كار كنيم كه عاشق واقعي خدا باشيم يعني عشق به خدا و اهل بيت او در اعماق وجود ما نفوذ كند و ذره ذره وجودمان با عشق خدا و اوليائش عجين شود؟

امامت حضرت علي ( را از ديدگاه اهل سنت بيان كنيد.

خداوند در سوره احزاب بين آيات 40-60 در يكي از آيات خداوند به پيامبر ميفرمايد آنچه كه در قلبت پنهان ميداشتي ما آشكار ساختيم تو از مردم ميترسيدي ولي شايسته بود كه از خداوند ميترسيدي (كه راجع به همسر زيد ميباشد) لذا آيا آيه فوق عصمت پيامبر را زير سئوال نميبرد؟ و همچنين راجع به خود همين قضيه يك كم توضيح فرماييد؟

شرط انجام امر به معروف امان بودن جاني است ولي امام حسين( در انجام اين امر جان خود را نيز فدا كردند؟ چرا؟

آيا رهبران مذهبي ما پس از امامان معصوم (پيام اصلي اسلام را درك نمودهاند؟

سابقه تاريخي دعاهايي نظير دعاي ندبه و زيارت عاشورا چيست؟

  1. 1984 از 4632