مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا در جريان عاشورا سخني از همسر امام حسين( شهربانو به ميان نمي آيد؟

چرا امام حسين (ع) از قدرت اعجازي و كرامتي كه خواست اولياء خداست استفاده نكرده؟

چرا امام حسين( از قدرت اعجازي و كرامتي كه خواست اولياء خداست استفاده نكرده؟

امام سجاد( چگونه توانستند امام حسين( را در هدفشان ياري كنند؟

چرا در صورتي كه امام حسين( پيشنهاد عده اي را مبني بر نرفتن به كوفه رد مي كند، اما سرانجام خود ايشان قبل از جنگ درخواست بازگشت مي كند؟

نصرت الهي در قيام عاشورا چگونه جلوهگر شد؟

نصرت الهي در قيام عاشورا چگونه جلوه گر شد؟

چرا كاري كه امام حسين( انجام دادند در زمان امام حسن( انجام نگرفت؟

آيا امام حسين( نمي توانست از طريق مباحث علمي و ديني و تربيت شاگردان اسلام را حفظ نمايد؟

نهضت امام حسين( چه تأثيري بر اوضاع حكومتي و اجتماعي گذاشت؟

شرايطي كه باعث شد امام تصميم به قيام گيرد چيست؟ مگر اوضاع عصر امام چگونه بود كه ايشان تصميم به قيام گرفتند؟

آيا قيام و حركت امام حسين (ع) نوعي قيام اختياري بود يا جبري؟ (با توجه به حديث ان الله شاد ان يراك قتيلاً)

  1. 1998 از 4632