مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا بهشتي كه حضرت آدم از آن رانده شد ، همان بهشت موعود بود؟
آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند ، همواره در بهشت مي ماندند؟
چرا در قرآن كريم ، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
درختي كه حضرت آدم ( عليه السلام ) از ميوه آن مسخ شد چه درختي بوده است؟
علّت خروج آدم ( عليه السلام ) و حوا از بهشت چه بود؟
آيا درختي كه انسان از آن منع شد درخت علم و معرفت بود؟
در برخي از احاديث آمده است كه حوا ، حضرت آدم ( عليه السلام ) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند ؛ در حالي كه در آيات قرآن آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد ؛ آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت ، چه درختي بود؟
چرا خدا حضرت آدم ( عليه السلام ) را از بهشت بيرون كرد؟
چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
حضرت آدم و حوا فريب شيطان را خوردند و از بهشت بيرون رانده شدند ، گناه ما چيست كه از بهشت رانده شده ايم؟
آيا صحت دارد كه حضرت آدم ( عليه السلام ) پس از آنكه از بهشت رانده شد ، خدا را به پنج تن قسم داد تا توبه او قبول شد؟
  1. 2053 از 4632