مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آقـاي سيد عبداللطيف رئيس انستيتوي مطالعات فرهنگي , در مقاله خود كه درباره باسواد بودن پـيـامبر اسلام صلي اللّه عليه و آله و سلم نوشته است , با ذكر دلايلي معتقد شده كه پيامبر اسلام , پيش از بعثت مي خواند و مي نوشت و اين كه در ميان مسلمانان معروف است كه پيامبر اسلام فاقد سـواد بـوده ظلم بزرگي است كه از ناحيه پيروان آن حضرت بر او وارد آمده است , آيا اين مطلب صحت دارد ؟
طـبـق روايـات و تـواريخ , پيغمبر اسلام امي بوده و خواندن و نوشتن را نمي دانستند ,اگر چنين است پس چگونه به زبانهاي مختلف مي خواند و مي نوشت ؟
امي بودن پيامبر (ص ) , چه ارتباطي با اعجاز قرآن دارد ؟
در قرآن از قول پيامبران مختلف ذكر شده است كه براي رسالت خود اجري از مردم نمي خواستند , در حاليكه پيامبر اسلام دوستي خويشاوندان خود را از مردم به عنوان اجر رسالت قرار داده اند ؟
آيا تورات از پيامبر اسلام خبر داده است ؟
آيا تورات از پيامبر اسلام خبر داده است ؟
چـرا خـدا در تـورات نفرمود پيغمبر اسلام از مكه بيرون مي آيد و بمدينه مي رود تاتا شبهه نماند و گفت از پاران مي آيد كه در تطبيق آن بر مكه دچار اشكال شويم ؟
مگر پيامبر (ص ) قبل از بعثت پيرو مذهب مشركان بوده كه قرآن مي گويد : و نردعلي اعقابنا ( آيا به حال سابق بازگرديم ؟ )
قـرآن در آيـه 49 سوره مائده خطاب به پيامبر اسلام مي گويد : در ميان آنها طبق آنچه خداوند نـازل كرده حكم كني و از هوسهاي آنان پيروي مكن و بر حذر باش كه مبادا تو را از بعضي احكامي كـه خـداونـد بر تو نازل كرده منحرف سازند 000 اين آيه صريحا مي گويد انحراف از حق درباره پـيـامـبر ممكن است لذاست كه خداوند به اوهشدار مي دهد پس چگونه اين تعبير با مقام عصمت پيامبران سازگار است ؟
آيـه 37 سـوره انعام مي گويد هنگامي كه از پيامبر اسلام تقاضاي اعجاز شد او تنها باگفتن اينكه خـداوند توانايي بر چنين چيزي دارد و اكثر شما نمي دانيد قناعت كرداين آيه دليل بر آن است كه پيامبر هيچ معجزه اي نداشته است ؟
قرآن در آيه 68 سوره انعام خطاب به پيامبر اسلام مي گويد : اگر شيطان تو را به فراموشي افكند , بـه محض توجه پيدا كردن با جمعيت ستمگر منشين مگر ممكن است برپيامبر مسلط گردد و باعث فراموشي او شود ؟
رهـبري آنهم يك رهبري جهاني و همگاني نياز به آگاهي بر بسياري از مسائل دارد پس چرا قرآن دربـاره پيامبر مي گويد : بگو من از غيب و اسرار نهان آگاه نيستم زيرااگر چنين آگاهي داشتم منافع فراواني را براي خود فراهم مي ساختم و هيچگونه زياني به من نمي رسيد ؟
  1. 2072 از 4632