مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

فرزندان اسحاق را نام برده بگوييد بر چه قومي وارد شد و دين مردم آن قوم چه بود؟
حضرت يعقوب و فرزندانش در گذر از كنعان به مصر، كدام شهرها و درياهارا پشت سر گذاشتند؟
وقتي كه يهودا پيراهن يوسف را براي يعقوب آورد، آيا اول پيراهن را روي چشم حضرت انداخت و بينا شد يا حضرت اول از بنيامين سوال كرد؟
چه كسي مراوده حضرت يوسف و زليخا را به گوش زنان مصري رساند؟
چه كسي خواب حضرت يوسف را به گوش برادران رساند؟
مراد از ياران امام حسين(ع) چه كساني مي باشد و آيا زنان هم شامل آنهامي شوند؟
چرا عمر از سويي با حضرت زهرا(س) عداوت مي ورزيد و از سوي ديگر به فرزندان ايشان احترام مي گذاشت؟
آيا علي(ع) فرزندي به نام ابوبكر داشت؟
آيا صحت دارد قبل از امام زمان(عج)، سفياني ظهور مي كند؟
چرا علي اكبر از امام حسين(ع) تقاضاي آب كرد؟ مگر نمي دانست آب نيست؟
درباره آصف بن برخيا كه در زمان حضرت سليمان(ع) بوده است، توضيح دهيد.
درباره زندگاني حضرت مهدي(عج) و محل سكونت ايشان و جزيره خضرا توضيح دهيد.
  1. 2164 از 4632