مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پيامبر(ص) چند زن داشت و نام هر يك چيست؟

با توجه به آية50 احزاب كدام زنان پيغمبر(ص) شامل اين گونه عقدي بودند (بدون مهر و به واسطة هبه)؟

آيا پيامبر اسلام(ص) از همة همسرانش فرزند داشت؟

پيامبر با كدام همسرش بيشتر صميمي بود؟

حضرت محمد(ص) چند تا همسر داشت؟

آيا اين گفته صحيح است كه يكي از زنان پيامبر (ص) به نام سوده زني جنگجو و مبارز بود؟

زندگي پيامبر(ص) در سطح پايين ترين افراد جامعه بود، اما بسياري از بزرگان كشور در سطح بسيار بالا و مرفه زندگي مي كنند، آيا واقعاً آن ها مي توانند وضعيت انسان هاي سطح پايين جامعه را بفهمند و مشكلات آنان را درك كنند؟

آيا زنده بگور كردن دختران در جاهليت عموميت داشته
زهّاد ثمانيه(=زاهدان هشت گانه)چه كسانند؟
نام همسر زُهيربن قين چه بوده است؟
منظور از ( كعبه الرزايا ) كه از القاب حضرت زينب ( س ) است توضيح دهيد.
آيا روايت سر زدن حضرت زينب به چوبه محمل صحيح است ؟
  1. 2202 از 4632