مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا مسئولين به فيلم آدم برفي اجازه انتشار و پخش داده اند؟
چرا نام دكتر شريعتي را نمي برند اشتباهات او چه بوده است؟
در مقابل تهاجم فرهنگي از راه فيلم هاي سينمائي چرا اقدام نمي شود؟
چرا مردم از ارزش هاي اسلامي و روحانيت فاصله گرفته اند
آيا به نظر شما در اين چند سال پس از انقلاب نهي از منكر بيشتر از امربه معروف نبوده است
چرا نشريات حوزه كمتر به دست دانشجويان مي رسد؟
چرا شيخ علي تهراني كه به ايران بازگشت محاكمه و مجازات نشد
چرا در ايران از اجراي حدود الهي چشم پوشي مي شود
چرا علمأ ما در كتابها و روي منابر وظايف مردان نسبت به زنان را كمتربيان مي كنند
چرا براي حضور مسئولين در شهرها كارهايي انجام مي شود كه موجبه به وجودآمدن بدعت مي شود
چرا مقام معظم رهبري همچون علي(ع) خودشان وارد مرحله اجرايي نمي شوند وهمچو او جلو اسراف و تبذيرها و را بگيرند
چرا دولت و مسئولين در مورد بي حجابي اقدامات جدي به عمل نمي آورند
  1. 221 از 4632