مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

35- اجمالي از زندگي امام رضا(ع) را بيان كنيد؟
36- اجمالي از زندگي امام جواد(ع) را بيان كنيد؟
37- اجمالي از زندگي امام هادي(ع) را نقل كنيد؟
38- اجمالي از زندگي امام حسن عسكري را نقل كنيد؟
6- وضعيت شيعه در قرن دوم هجري را تشريح كنيد؟
7- وضعيت شيعه در قرن سوم هجري را تشريح كنيد؟
8- وضعيت شيعه در قرن چهارم هجري را تشريح كنيد؟
9- وضعيت شيعه در قرن پنجم تا نهم هجري را بررسي نماييد؟
10- شيعيان زيديه چه كساني هستند؟ شرح مختصري از تاريخ آنها را بيان كنيد؟
چه دلايلي برتطابق عقايد شيعه با سيره و سنت پيامبر(ص) وجود دارد؟

سيره پيامبر در حفظ صلح و رفتار مسالمتآميز چگونه است؟
چرا به شاهزاده احمد «شاه چراغ» مي گويند؟
  1. 2228 از 4632