مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا برخي هنگام مطالعه زود خسته مي شوند و مطالب را دير مي فهمند ؟
به معارف اسلامي علاقه مندم و مي خواهم آنرا در حوزه علميه پيگيري كنم . امّا چون در هدف قبلي شكست خورده ام اميد توفيق ندارم ، ياري ام كنيد ! ؟
اگر شغل كسي تهيه كتاب براي كودكان و نوجوانان باشد ، چه معياري را براي كتاب هاي خوب در نظر مي گيريد ؟
با توجّه به گوناگوني وظيفه ها و نيازهاي جامعه ، تلاش براي تحصيل را چگونه مي بينيد ؟
با خيالات و تصوّرات باطل - كه يادآوري آنها موجب گناه است - چه بايد كرد ؟
دانشجوياني هستند كه طالب كمال و معرفت ديني اند و فكر مي كنند در حوزه چنين كاري بيشتر ميسر است . راهنمايي فرماييد .
چگونه مي توان مبارزه با خواهشهاي نفساني را تداوم بخشيد و بر نفس خويش فايق آمد ؟
مي خواهم خودسازي كنم اما راه و روش لازم را كه بتوانم هدف تأمين كند نمي دانم بهترين راه چيست ؟
چرا بعضي جوانها از لحاظ روحي خوب نيستند ؟
اگر فردي در گناه و فساد اخلاقي بسيار آلوده شده باشد ، تا حدّي كه اكنون ديگر بيشتر وقت خود را در خيابان ها و بيهودگي مي گذراند و دوستان ناباب او را بيشتر تشويق مي كنند و براي اطلاح خويش ناتوان و نااميد است ، چه راهي براي نجات نشان مي دهيد ؟
جواني اقتضائات ويژه اي دارد ، چگونه بايد آن را سامان داد ؟
علي رغم ايماني كه در خويش مي يابيم ، امّا دلبستگي به موسيقي و حتّي داستانها و رمانهاي محرّك و مجلات . . . ما را رها نمي كند ، چگونه مي توان از وسوسه اين امور فارغ شد ؟
  1. 2293 از 4632