مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا اين روايت كه پيامبر فرمودند: «شماها پروردگار خود را در روز رستاخيز ميبينيد، همان طور كه ماه را در شب چهارده مشاهده ميكنيد» صحيح است؟
آيا زيارت عاشورا از جهت سند معتبر است؟
آيا بخشنامة خليفة دوم مبني بر ممنوعيت كتابت حديث با سيرة پيامبر سازگار بود؟
بخشنامة خليفة دوم مبني بر ممنوعيت كتابت حديث چه آثار ناگواري برجاي گذاشت؟
مجموع صحاح و مسانيد معروف اهل سنت و نيز خصوصيات آنها چيست؟
رواياتي در دست است كه از تحريف قرآن بطور كلي سخن گفته يا در آنها آيات بگونهاي ديگر تلاوت شده كه نشان از تحريف قرآن كنوني دارد اين چگونه قابل حل است؟
خداوند براي يكي غني و براي يكي فقر تقدير ميكند و... حكمت اين تقديرات متنوع چيست؟
خداوند متعال در حديث معراج محبت خويش را براي چه كساني ثابت ميكند؟
بهشت خواص از اولياء چه ويژگي دارد و چگونه تحصيل شده است؟
چگونه حزني ممدوح است و حزني كه در روايات (مثل حديث معراج) مدح شده به چه معناست؟
آيا ابتدا بايد حق را شناخت بعد اهل حق را يا بالعكس است؟
مفهوم حديث ( لاتسبواالدهر ان الدهر هو الله ) چيست ؟
  1. 2306 از 4632