مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

تفسير فراز دوم تا چهارم خطبة 76 كه در آن امام علي تحريك بر عمل صالح مي‎كند، چيست؟
تفسير فراز پنجم تا آخر خطبة 76 كه در آن امام علي به توصيف «صالحان» مي‎پردازد، چيست؟
تفسير خطبة 78 كه در آن امام علي به راز و نياز با خدا مي‎پردازد، چيست؟
تفسير فراز 4 تا 10 خطبة 79 كه در آن امام علي در پاسخ به كساني كه بر اساس «ستاره‎شناسي» آن حضرت را از حركت به سوي خوارج نهي مي‎كردند، چيست؟
تفسير فراز 12 تا آخر خطبة 79 كه امام علي برخي از آموزش‎هاي «نجوم» را مورد تأييد قرار مي‎دهد، چيست؟
تفسير فراز چهارم تا يازدهم خطبة شصت و هفتم، كه پس از رسيدن اخبار مربوط به سقيفه ايراد شده، چيست؟
تفسير فراز دوم تا چهارم خطبة شصت و نهم كه حضرت علي(ع) در سرزنش بعضي از يارانش ايراد فرموده، چيست؟
تفسير خطبة هفتاد و چهارم كه درباره دانش برتر علي(ع) ايراد شده، چيست؟
تفسير فراز چهارم تا آخر خطبة هفتاد و پنجم كه هنگاميكه بني اميه علي(ع) را متهم به شركت در خون عثمان كردند، ايراد فرموده، چيست؟
تفسير فراز 8و9 خطبه 83 كه در آن امام علي به ستايش خداوندي پردازد چيست؟
تفسير فراز 10و11 خطبة 83 كه در آن امام علي(ع) خداوند را بخشندة هر سود و زيان و برطرف كننده هر حادثة بزرگ ميداند، چيست؟
تفسير فراز 12و17 خطبة 83 كه در آن امام علي(ع) خدا را بخاطر كرم و نعمتهايش ستوده و بر او توكل ميكند، چيست؟
  1. 2319 از 4632